sida

Blogg

Vänsterpartiet Gnesta bloggar i tidningen Södermanlands Nyheter.

 

 

 

 

Svar till Centerpartiets inlägg i SN den 15 aug om Sjundareviret

Det utspel som Centerpartiet Gnesta, Nykvarn och Södertälje har gjort är överdrivet kraftfullt formulerat. De tycker det var bra att Länsstyrelsen gett klartecken till skyddsjakt på en av de vuxna vargarna i Sjundareviret. Men de vill också att Länsstyrelsen i Stockholm och Södermanland ska ge klartecken till skyddsjakt för att skjuta resten av vargfamiljen. Det beskrivs med starka ord bland annat: ”Vargarna har också uppträtt nära bostäder i utkanten av Gnesta utan att visa någon rädsla för människor”. På vilket sätt har vargen ej visat rädsla och hur borde den uppträda enligt er?

Vi har ett beslut om att ha en livskraftig vargstam i Sverige. Om vi ska uppnå detta mål så kommer det att finnas en spridning av vargar. För att uppnå målet så krävs det att fårägare ser över sina stängsel. Det finns pengar att att ansöka om hos Länsstyrelsen och hjälp att sätta upp stängslen av frivilliga i Svenska Rovdjursföreningen.

Det finns ingen som vill skrämma bort fårägare i trakten men det finns också ett stort naturvärde i att behålla våra rovdjur. Det är fullt möjligt att behålla rovdjuren i våra områden. Men det kommer att krävas att fårägarna ser till att ha stängsel som är elförstärkta, speciellt längst ned på stängslen. För att dessa stängsel ska fungera så krävs det underhåll så att gräs inte ska växa så högt. Det är detta pris man får betala för säkra stängsel. Om Centerpartiet skulle göra något bra för vargen och fårägarna så borde det vara att uppmuntra fårägarna att skapa bra skydd för fårbesättningar. Detta skulle vara ett konstruktivt och trovärdigt agerande.

Helst innan första vargattacken på Molstaberg så skulle åtgärder ha vidtagits som stängt vargen ute från fårhagarna. En varg präglas på beteende som de flesta djur. Att antalet attacker och antalet rivna får har påverkat Länsstyrelsens beslut om skyddsjakt är tydligt. Dessa attacker hade gått att stoppa utan skyddsjakt. Det är möjligt att Länsstyrelsen borde ha kunnat göra mer för att uppnå skydd i Molstaberg. Länsstyrelsen bör se över, analysera och bedöma om deras insatser varit tillräckliga.

Det finns bland vissa av dem som jagar eller säljer jakträttigheter ett intresse av att inte ha varg i skogarna. När vargen flyttar in så undviker klövdjur dessa områden och då blir jaktmöjligheten något sämre. Vi får inte underskatta att detta också är ett intresse som påverkar i frågan.

Det finns ett pris för att ha vargen här men att jaktintresset ska gå före i intressekedjan står vi inte bakom.

Centerpartiet skriver: ”Vi hoppas att Centerpartiet centralt och övriga partier tar tag i problemet och inte låter landsbygden avfolkas eller att den landsbygdskultur och livsmedelsproduktion som de senaste 10 generationerna landsbygdsbor byggt upp äventyras.”

Vi tycker att detta är väldigt dramatiskt formulerat när det gäller vargens betydelse.
100-150 får i Sverige rivs varje år av vargar. Samtidigt så kom det nyheter denna sommar att ca 2000 kor dödas varje år av skador de får av öl- och läskburkar som slängs i naturen. Ser Centerpartiet detta som ett mindre problem än vad bibehållandet av en vargstam gör? Varför går ni inte ut och kampanjar runt detta?

Anders Simme
Lena Staaf

 

Satsa på jämlik och jämställd fritid och kultur

Alliansen gjorde en dundertabbe när de sålde ishallen för en struntsumma. Nu har vi facit: Hyran har höjts så att det totalt sett blir dyrare att betala hyran än att köpa tillbaka ishallen. S och M-majoriteten har dessutom tagit ställning för att den nya sporthallen ska byggas på Hagstumosse. Prislapp okänd men minst 20 miljoner. Ingen hänsyn har tagits till synpunkter från Vänsterpartiet och flera andra partier i den arbetsgrupp som fick till uppgift att arbeta fram ett förslag.

En sporthall på Hagstumosse gynnar de familjer som har bil och som kan skjutsa sina barn. Knappast miljövänligt dessutom! Ett återköp av ishallen gynnar framför allt ishockeyspelande pojkar. Vänsterpartiet har velat ha helt andra prioriteringar. En centralt belägen sporthall skulle prioritera promenerande och cyklande barn samt dem som är bosatta i ytterområdena och kommer med tåg och buss till Gnesta. Utbyggnad av Gnesta tätort kommer att ske mot Frönäs där bland annat en ny skola planeras. Det hade varit naturligt om den nya sporthallen byggts i närheten.

Gnesta hade tidigare en kultur-och fritidsnämnd. Den är nu nedlagd och därmed har den politiska insynen och påverkan blivit lika med noll i kultur-och fritidsfrågor. Vi hoppas att inte kultursatsningar därmed också hamnar i bakvattnet bakom de stora satsningarna på idrotten. Kulturskolan har undermåliga lokaler. Vänsterpartiet har skrivit en motion med förslag på tillskapande av ett Allaktivitetshus där bland annat kulturskolan och fritidsgården Chill kan inrymmas. Tänker S + M satsa på kulturen? Upp till bevis i så fall!

 

Bilden av kommunen

Kommunerna konkurrerar med varandra om invånare. Man satsar pengar på annonskampanjer och på broschyrer som berättar vackra och lockande saker om den egna kommunen Självklart ska man beskriva och vara stolt över det positiva som kommunen har att erbjuda.

Somliga pratar också om kommunens ”Varumärke”. Som om kommunen vore ett företag. Ett företag kan tillåtas ha affärshemligheter. Företaget har endast ett syfte nämligen att frambringa så mycket vinst som möjligt för sina ägare.

Men kommunen är inget företag. Kommunen består av sina medborgare (inte kunder eller aktieägare) som gett kommunledningen mandat att sköta kommunen på ett sätt som gynnar de flesta kommunmedborgare. Kommunen ska inte ha affärshemligheter (undantaget vissa moment av upphandling) utan medborgarna ska kunna ha full insyn i hur kommunen sköts.

Många kommuner försöker ”mörka” de fel och misstag som begås. Undersökande massmedia är inte välkomna och tillträde försvåras. Detta inger inte förtroende hos medborgarna. Ofta vet medborgarna en hel del om vad som sker och officiella förklaringar om att allt är bra blir då inte trovärdiga. Ett exempel från vår egen kommun, Gnesta, är missförhållandena på Liljedalshemmet för knappt två år sedan där kommunens företrädare på sin hemsida gick ut och bedyrade att man hade ”säker vård med trygga larm”. Medborgarna visste bättre.

Pendeltågstrafiken till Gnesta har också visat sig vara en ”varumärkesfråga”.
Vi minns hur Gnesta skakades i sina grundvalar när det uppstod hot om att pendeltågstrafiken skulle läggas ned. Hela bygden kom på fötter i sitt ursinniga försvar av pendeln. Pendeln räddades – tillfälligt. Ur denna rörelse bildades sedan Föreningen Gnestapendeln som har fortsatt att hålla tummen i ögat på makthavare och beslutsfattare och informera om sitt arbete.

Men har inte detta gett negativ publicitet till Gnesta? Att pendeln inte är säkert räddad för framtiden kan ju skrämma folk från att flytta till Gnesta? Gnestas VARUMÄRKE kan vara skadat?

Visst – när hotet om nedläggning av pendeln var reellt så avhöll det just då folk från att flytta till Gnesta. Men efter detta har befolkningen stadigt ökat. Vi är förvissade om att folk uppskattar en levande kommun med aktiva och kritiska medborgare och ett sjudande föreningsliv.

Föreningen Gnestapendeln har med sitt tålmodiga och uppoffrande arbete bidragit till en positiv bild av Gnesta och att – förhoppningsvis – pendeltågstrafiken kan bibehållas och utvecklas. All heder till dessa kämpar!

 

Vänsterpartiet värnar om de funktionshindrade

Här kan ni läsa den reservation som lämnades från Vänsterpartiet på senaste Kommunfullmäktige:

Vänsterpartiet ställer sig positiv till att man utreder behovet av gruppbostad/gruppbostäder enligt  LSS i samband med att fler personer än de nuvarande behöver sådant boende. Att  samordna resurserna för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv är givetvis bra. Men när det gäller så speciella och sårbara personer som de som är föremål för LSS så behöver en extra noggrann konsekvens- och riskanalys göras.  I sammanfattningen inför förslaget framgår att målsättningen är en gruppbostad med sex nya lägenheter. Vänsterpartiet menar att det kan finnas problem med att brukare i olika ålder, kön och problematik bor intill varandra.  Vänsterpartiet anser  därför att man bör utreda även alternativ till en gemensam gruppbostad, till exempel flera enheter.

Av förvaltningens synpunkter framgår att checklista för jämställdhets analys inte har bedömts vara tillämplig i detta ärende.  Detta är anmärkningsvärt eftersom forskning har visat att funktionshindrade kvinnor är en särskild riskgrupp när det gäller risken för övergrepp och sexuellt utnyttjande. Checklista för jämställdhet bör således ingå i det fortsatta utredningsförfarandet.

För Vänsterpartiet Gnesta

Lena Staaf

 

Nyfascister – eller?

I SN den 19 december skriver Bo Österlund att Stefan Löfvén och Magdalena Andersson påstått att 13 procent av väljarna är nyfascister. Fel! Löfvén och Andersson säger inte att alla SD:s väljare är nyfascister. Däremot att partiet SD är det. Vilket är något helt annat!

Partiet  SD föddes i en nazistisk miljö som på 1990-talet fostrade flera i partiets nuvarande ledning. Den nazistiska rasmytologin har av SD i dag bytts ut till en kulturell mytologi. Kulturer är enligt SD behäftade med vissa bestämda karaktärsdrag. Dessa är väsensskilda och bör hållas åtskilda. Eftersom SD tror att människor har en nedärvd essens, en oföränderlig kärna, som ger uttryck i hennes kultur och egenskaper så betraktas invandrare, framför allt människor med muslimsk tro, som ett hot mot Sverige.

Visst ska vi prata om invandrar/flyktingpolitiken –  på ett seriöst sätt! Invandring innebär både arbetskraftsinvandring (som företagen vill ha), inflyttning på grund av studier, adoption av utlandsfödda samt asylmottagning. 2013 invandrade 116 000 människor till Sverige – men utvandringenr 50 600.  SD vill minska all invandring men de vänder sig framför allt emot de asylsökande,  de som flyr från krig och förtryck, vilket är logiskt utifrån SD:s ideologi.  Och SD tricksar med siffrorna för att bevisa att invandringen medför en orimlig kostnad men håller tyst  om att invandringen faktiskt på sikt är lönsam.  Många nyanlända är i arbetsför ålder och Sverige har inte behövt betala för deras skola. De flesta vuxna kommer i arbete så småningom och bidrar då med produktion och skatter till Sveriges välstånd.

Flyktingmottagning innebär  för Sverige 17 900 personer på ett år, två promille av Sveriges invånare.  Under 2015 beräknas asylinvandringen öka men även om den skulle dubbleras så blir det ändå bara fyra promille av Sveriges invånare. Det är detta som SD kallar ”massinvandring” och som de anser skulle  hota Sveriges ekonomi och välfärden för människorna.
Men SD är inte intresserade av människors välfärd. SD är ett högerextremt, ultranationalistiskt nyfascistiskt parti,  vars målsättning är att till varje pris uppnå ett kulturellt likriktat Sverige.

 

Välfärden är i akut fara!

Valresultatet hösten 2014 blev ett kvitto på det missnöje som finns på grund av de stora försämringar som uppstått under Alliansens åtta år vid makten.

Av alla OECD-länder är Sverige det land där klassklyftorna växer snabbast. Avregleringar, privatiseringar, utförsäljning av välfärden och skattesänkningar med hisnande 140 miljarder har inneburit att välfärden bantats brutalt.

Vi märker det på att andelen fattigpensionärer ökar, framför allt bland kvinnorna, att andelen osäkra anställningar ökar, att arbetslösheten ligger på en konstant hög nivå, att järnvägen tillåts förfalla och att skolan, vården och omsorgen lider skriande brist på resurser.

De prioriteringar som Alliansregeringen har gjort har framför allt kommit till nytta för en välbärgad över- och medelklass i storstäderna. Landsbygden och förorterna har tillåtits att utarmas.

Sverigedemokraterna skyller alla försämringar på invandrarna. SD talar inte högt om att de själva har bidragit till de flesta försämringarna genom att de i stor utsträckning har röstat på Alliansens skattesänkar- och sparförslag. SD utnyttjar den oro som finns om den krackelerande välfärden till att hetsa mot invandrare. Det är en farlig utveckling!

SD kräver drastiskt minskad invandring. De vill därmed tumma på asylrätten (som är en mänsklig rättighet!) och ändra Sveriges grundlag. Att människor flyr för sina liv i det krigsdrabbade Syrien eller drunknar i Medelhavet under flykt är inte viktigt för SD.

Efter valet gjorde Vänsterpartiet en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet om viktiga krav i budgeten. Genom att SD nu fäller regeringen så har SD också röstat emot följande av Vänsterpartiets krav som annars hade blivit verklighet:

– Gratis läkemedel till alla barn under 18 år
– Höjt underhållsstöd med 300:- per månad för ensamstående föräldrar
– Satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen – två miljarder till
kommunerna
– Satsning på förlossningsvården och hälsovården för kvinnorna

Vänsterpartiet gör skillnad!
Rösta på Vänsterpartiet i nyvalet!

 

Vänsterpartiet i opposition

Så besynnerlig är den politiska världen att när ett parti går framåt i valet så befinner sig inte partiet längre i majoritet. Vänsterpartiet gick framåt och socialdemokraterna backade men sossarna har ändå säkrat majoriteten tillsammans med moderaterna.

Socialdemokraterna har valt högern och om det fanns besvikna sossar tidigare så är det inte förvånande om de besviknas antal nu ökar. Även c och fp har anledning att känna sig besvikna eftersom alliansblocket upplöstes med ett penndrag. De verkliga vinnarna är moderaterna. Så – kommer vi att få se högerpolitik i Gnesta nu? Utförsäljning av kommunal verksamhet, individuella lösningar i stället för samhällslösningar, skattesänkningar och besparingar?

Vänsterpartiet har traditionellt haft en viktig uppgift som blåslampa på socialdemokraterna så att de inte vinglar för långt högerut. Nu kommer vi att få sköta den uppgiften i opposition.

Vi har gått in i valteknisk samverkan med c och fp. Inte att förväxla med politisk samverkan. Varje parti agerar självständigt och utan att be om lov från övriga. Den valtekniska samverkan garanterar oss platser i nämnder och andra organ. Vi har nu fått ordinarie platser i alla nämnder utom samhällsbyggnad, där vi får en ersättarplats efter två år. Tillsammans med våra två ordinarie platser och två ersättarplatser i fullmäktige kommer vi att ladda för ett aktivt oppositionsarbete!

Genom valteknisk samverkan har vi också sett till att utrymmet för SD minskar. De kommer bara att ha chans på en plats i ks genom lottning. Hade vi gått ihop med mp så hade SD haft chans på två platser genom lottning.

Genom tidigare samtal med både den dåvarande Alliansen och med s och mp har vi fått en hel del erkännande för många av de krav vi tagit upp i vårt valprogram. Nu är det upp till bevis!

För visst tycker ni fortfarande att till exempel följande är bra:
– Satsning på Kulturskolan som kan ingå i ett Allaktivitetshus
– Stöd till fritidsaktiviteter där inte plånboken är avgörande för deltagande
– En förbättrad personalpolitik med bred personalsamverkan och jämställdhetsfokus
– Satsning på mer personal inom äldreomsorgen – här bör den nya regeringens beslut om två miljarder till äldreomsorgen komma väl till pass.
Och mycket mer!

Vi ses i fullmäktige!

 

Valmöte på Strömmentorget lördagen den 30 aug

Visst är ni nyfikna på Vänsterpartiets valprogram?

På lördag mellan kl 10 – 14:00 har vi valmöte varvat med mycket härlig sång och musik. Så här ser programmet ut:

10:00 Musik av Jonatan Ed

10:10 Inledningsanförande av Anders Simme, kandidat till kommunfullmäktige i Gnesta

10:20 Tal av Lotta Johnson Fornarve, riksdagskandidat

10:45 Tal av Maud Ekman, landstingspolitiker

10:55 Musik av ”Krille” Sandberg (lokal artist)

11:05 Musik av Idde Schultz och Sulo (Sören Karlsson) (Ni minns väl visan ”Fiskarna i havet…”)

11:45 Tal av Lena Staaf, kandidat till kommunfullmäktige i Gnesta

12:00 Pär Sörman sjunger och berättar om Dan Andersson

12:30  Musik av punkbandet One Week Gone

13:14 Avrundning av Anders Simme.

Servering och bokbord. Välkomna!

Vi kommer att ha ytterligare ett valmöte på Strömmentorget lördagen den 6 sept med Lars Ohly och Lena Staaf som talare och mera sång och musik!

 

Sälj inte bredbandet!

På senaste Kommunstyrelsemötet i Gnesta 2014-06-02 så valde vi i Vänsterpartiet att rösta emot en försäljning av vårt stadsnät. Vi var det enda parti som gick emot beslutet.

Vad var det för beslut som KS tog? Enligt villkoret för försäljningen står det bland annat att det skall byggas ett nät till Björnlunda och Stjärnhov – inte till Laxne. Därefter skall det i samarbete med byalag byggas ut vidare till andra orter. Det står i kontraktet att en förutsättning för att bredband ska erbjudas utanför de namngivna tätorterna är att byalag bildas. Målet är att 90% av Gnestas medborgare skall bli erbjudna bredband innan utgången av 2020. Att bli erbjuden betyder inte att prislappen för enskild medborgare blir billig, utan just vad det står – att bli erbjuden.

Vilka risker finns det? En risk är att Skanova kan välja att sälja vidare till ett annat företag. På vilket sätt gäller då det ursprungliga kontraktet och villkoren?
Vad kan vi räkna med? Någonstans skall kostnaden för utbyggnad och en vinst tas ut. Vi kan räkna med att kostnaden belastar kunderna/medborgarna.

Har Gnesta tidigare sålt ett kommunalt bolag? Har vi tidigare sålt en kommunalt ägd fastighet? Ja, ishallen såldes med ett mycket dåligt resultat vilket innebär att kommunen nu försöker att återköpa den.

Vi i Vänsterpartiet försökte påverka våra samarbetspartier S och MP innan beslutet att sälja ut bredbandet till Skanova men utan respons. Att det dessutom visade sig att vi ledamöter i kommunstyrelsen inte blev informerade om det viktiga brev från SKL:s direktör som inkom en månad innan beslut gör att vi i Vänsterpartiet nu kommer att begära en prövning av lagligheten av det fattade beslutet. Brevet från SKL var en kraftig markering att kommuner inte bör sälja ut sitt kommunala bredband.

Anders Simme
KS-ledamot för Vänsterpartiet Gnesta

 

Liljedalshemmet – gör ordentlig undersökning och utkräv ansvar!

 

Under vintern/våren berättades det i media om missförhållanden på Liljedalshemmets korttidsboende. Det handlade om att frånvaron av trygghetslarm lett till allvarliga konsekvenser för de svårast sjuka, de som vårdas i livets slutskede. Fyra oberoende  berättelser från anhöriga vittnade om problemen. Hur bemötte kommunens ansvariga dessa berättelser?

Inte med en enda stavelse har man sagt att man beklagat det som hänt. Vad man beklagat är i stället den oro som mediauppmärksamheten lett till! Man vill göra det till en fråga om att det varit för dålig information om ”hur bra verksamheten är”. Man har  på olika sätt försökt förminska och osynliggöra det inträffade vilket innebär en kränkning mot de anhöriga.

Trygghetslarmet har enligt uppgift successivt upphört att fungera under de senaste 2-3 åren och helt lagt av hösten 2013. Rimligtvis finns det ett antal svårt sjuka personer som blivit lidande av detta. Har kommunen gjort något försök att ta reda på hur många dessa är och vem/vilka som varit ansvariga för att säkerställa vården för dessa? Nej, i stället har man gjort en snabbundersökning på en vecka som inte alls ringar in det problem som behöver undersökas.

Socialchefen Marja Kammouna sade  enligt Sörmlands Nyheter att tanken med veckoundersökningen var att reda ut om den kritik verksamheten har fått är befogad och därefter ta fram en handlingsplan. När man sedan redovisade resultatet av undersökningen så visades det sig att av 10 personer på Liljedalshemmets korttidsboende så svarade sex , en ville inte svara och tre var för sjuka för att svara. De flesta som svarade var nöjda med vården och omsorgen. Men hallå!  Kritiken  gällde ju tryggheten och vården för de allra sjukaste. Här borde man ha kontaktat de anhöriga och specifikt ställt frågan om hur frånvaron av trygghetslarm upplevts. Och man borde ha grävt djupare, intervjuat fler anhöriga till nu avlidna patienter under den tid trygghetslarmet varit dåligt fungerande eller helt ur funktion . Man borde ha tagit reda på om ledningen kände till hur de sjuka upplevt frånvaron av larm, om chefer rapporterat till politiker om bristerna, allt detta för att bli klar över var ansvaret legat. Om det framkommit kritik beträffande brister borde man ha frågat de anhöriga hur den kritiken framförts till ledningen för Liljedalshemmet.  Man borde ha följt upp hur bristerna dokumenterats och vilka åtgärder som vidtagits. Dessutom borde man ha tagit reda på om avvikelserapporter gjorts och om sådana inte har gjorts, vad skälet varit för detta samt vem som varit ansvarig för det.

En sådan undersökning bör nu snarast komma till stånd och göras av oberoende personer som inte är anställda eller politiker i Gnesta kommun.

När man rapporterade om snabbundersökningen så redogjorde man för synpunkter från de intervjuade som att de boende ville komma ut mer och ha en trevligare innemiljö. Visst, det kan vara viktigt, men det är inte sådana frågor som de allra sjukaste bryr sig om. De vill känna att de kan larma och att någon hör och uppmärksammar larmet. Allt annat innebär en oacceptabel otrygghet.

Förutom att rapportera om snabbutredningen så passade kommunen på att samtidigt rapportera om den utredning som socialstyrelsen regelbundet gör. Och här hade man så fina siffror. I undersökningen 2013 så var 100 % av dem som bor på  Liljedalshemmet nöjda med tryggheten.  Men svarsfrekvensen var mellan 20 och 40 %!  Gnesta  var bland de kommuner i Sverige som hade allra lägst svarsfrekvens. Vad tyckte de övriga 60-80 % som bodde på Liljedalshemmet? Det vet vi inte. En del av dem kanske var för sjuka för att svara. Enligt Socialstyrelsen är det färre av de svårast sjuka som svarar på enkäter.  Socialstyrelsen säger  också att resultat med så låg svarsfrekvens ska användas med försiktighet. Men kommunens företrädare vill ge sken av att de boende på Liljedalshemmet känner sig trygga och de använder den dåligt underbyggda utredningen som argument. Detta inger inte förtroende!

Att trygghetslarm nu installerats är bra.  Att en moderat politiker i pressen uttalat att de funnits brister är också bra. Vi väntar på att även majoritetens partier säger samma sak som en bekräftelse till de anhöriga. Förutom Vänsterpartiet så har nu också PRO uppmärksammat frågan eftersom många anhöriga är oroliga. Anhöriga kommer inte att lugnas av att kommunen hänvisar till socialstyrelsens undersökning eller sin egna veckoundersökning  enligt ovan. Anhöriga håller säkerligen inte med Johan Rocklind om att det hela handlar om ett informationsproblem. De lugnas bara av att man bekräftar att allvarliga brister funnits och att de personer som borde ha rapporterat bristerna ställs till ansvar. Därefter kan man gå vidare och med självförtroende titta Gnestaborna i ögonen och säga:  Nu har vi gjort vad vi kan! Och vi ber de anhöriga om ursäkt för de brister som varit. Vi ska göra allt för att brister av detta slag inte ska uppstå igen!

På detta sätt visar kommunen respekt för de sjuka och deras anhöriga och man visar att man rakryggat står för att ta ansvar för fel och brister och är beredd att rätta till dem.

Vänsterpartiet ställer sig helhjärtat bakom PRO:s krav på att få svar på följande frågor:

Vem är ansvarig för det som hänt?

Finns det fler gömda eller glömda brister?

Varför ber inte kommunen om ursäkt?

Kopiera länk