Allmänt

Fler små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter

Särskilt yttrande från Vänsterpartiet Gnesta angående KS-ärende dnr 2015.371 Markanvisningstävling flerbostadshus Frösjö strand.

KS beslutade den 30 november att anvisa mark för flerbostadshus till Nokon Byggnads AB. Motiveringen var främst att husen var estetiskt tilltalande vilket är en viktig aspekt men enligt Vänsterpartiet finns det andra aspekter som är lika viktiga, om inte viktigare.

I Nokons förslag finns endast lägenheter i storleken 2-4 rumoch kök. Inga ettor. Detta innebär bland annat att det ryms färre lägenheter än det annars skulle göra.Tyvärr är också samtliga lägenheter bostadsrätter vilket utesluter många, framför allt ungdomar, som inte har sparkapital att sätta in. Ett blandat bostadsbestånd med både bostadsrätter och hyresrätter hade varit önskvärt.

Vänsterpartiet vill framhålla behovet av små lägenheter för ungdomar och framför allt hyresrätter, vilket det råder skriande brist på i Gnesta.

Vänsterpartiet vill se en ökad produktion av framför allt små hyresrätter i Gnesta. Kommunen behöver också planera för snabb byggnation av bostäder som kan täcka behovet för bland andra flyktingar.

För Vänsterpartiet Gnesta
Lena Staaf
Gruppledare

Kopiera länk